Privacybeleid

De huurder verklaart zich akkoord met een verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op de hierna beschreven wijze en voor de hierna beschreven doeleinden. De verhuurder zal de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, rijbewijs, identiteitskaart, …) en bankgegevens (rekeningnummer of betaalmethode). Deze persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de relevante en toepasselijke regelgeving, met inbegrip van de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de dienstverlening mogelijk te kunnen maken, de administratie te verzorgen, de algemene werking te verbeteren en om een onderzoek naar klachten of fraude te kunnen voeren.  Deze persoonsgegevens zullen door de verhuurder, of in opdracht van de verhuurder, worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op de zetel van de verhuurder. De verwerking van deze persoonsgegevens zal voortduren tijdens de huurtermijn en gedurende een periode van twee jaar volgen op het einde van de huurovereenkomst. Op eenvoudig verzoek, en zonder bijkomende kosten, heeft de huurder het recht om deze persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen. De verhuurder verbindt zich ertoe geen persoonsgegeven buiten de Europese Economische Ruimte te verzenden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de huurder. Rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden, de waarschijnlijkheid en de ernst van de mogelijke risico’s, zal de verhuurder, de eventuele vertegenwoordiger van de verhuurder en/of verwerker, de passende technische en organisatorische maatregelen treffen opdat persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De huurder zal elke meldingsplichtige inbreuk aanmelden bij de betrokkene en/of de toezichthoudende autoriteit binnen de voorgeschreven termijnen en op de voorgeschreven wettelijke wijze.

Cempen bv
Manheuvels 7F, 2440 Geel

cempenbv@gmail.com
+32 494 69 69 99